Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOUW ADVIESBUREAU BUIZER (BAB) Versie 2020

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2013 (DNR 2013) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd.

1. DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bouw Adviesbureau Buizer (BAB): de gebruiker of houder van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: elke wederpartij van BAB.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten, verbintenissen, afspraken en of nader of nadien te maken afspraken tussen BAB en haar opdrachtgever.
2.2 Toepassing van de door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is tijdig van deze algemene voorwaarden kennis te nemen zal BAB verwijzen naar haar website.
2.4 De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en die voorwaarden te hebben doorgelezen indien tot 48 uur na de uitvoering van de daadwerkelijke opdracht geen schriftelijke reactie door BAB is ontvangen.

3. TOEPASSELIJK RECHT
3.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

4. OFFERTES
4.1 Offertes kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
4.2 Bijlagen bij een offerte blijven tot opdracht eigendom van BAB.
4.3 Offertes zijn wederzijds vrijblijvend en binden partijen op generlei wijze.

5. OPDRACHTEN
5.1 Afhankelijk van de aard, omvang of andere omstandigheden, zal een opdracht schriftelijk worden uitgebracht dan wel mondeling worden uitgesproken.
5.2 Een opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en BAB is afgesproken of is overeengekomen.

6. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Een opdracht of wijziging wordt niet aanvaard indien BAB binnen 30 dagen daarop als zodanig reageert.

7. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN BAB
7.1 BAB zal de opdracht zo goed als binnen haar grenzen mogelijk zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap.
7.2 BAB zal aantasting van de onafhankelijkheid van haar advies en diensten te allen tijde vermijden.
7.3 De opdracht moet binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd, behoudens omstandigheden die aan BAB redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
7.4 Indien in de opdracht begrepen is het geven van financiële- en of kosteninformatie, is BAB niet aansprakelijk indien blijkt dat deze informatie afwijkt ten opzichte van de werkelijkheid.
7.5 BAB zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van haar opdrachtgever omgaan.

8. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
8.1 De opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen tijdig voldoen.
8.2 De opdrachtgever zal BAB alle nodige relevantie informatie tijdig verschaffen, verband houdend met de opdracht.
8.3 De opdrachtgever zal vertrouwelijk met gegevens en informatie van BAB omgaan en nimmer de publiciteit kiezen.

9. OPTREDEN VAN BAB ALS GEMACHTIGDE
9.1 BAB treedt slechts op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor zover de opdrachtgever BAB daartoe schriftelijk heeft aangewezen en BAB daarmee schriftelijk akkoord is gegaan.

10. SAMENWERKING MET DERDEN
10.1 De aan BAB verstrekte opdracht strekt zich niet uit over werkzaamheden van derden, behoudens voor zover BAB voor de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van diensten van derden, ofwel met derden samenwerkt.

11. ADVIESKOSTEN
11.1 De advieskosten omvatten:
– de honorering van de werkzaamheden en tijdsbesteding
– de gemaakte kosten
– bijkomende kosten, reiskosten, verblijfskosten, verschotten
11.2 De advieskosten zijn declarabel naar één van de onderstaande maatstaven:
a op basis van bestede tijd
b op basis van de werkelijk gemaakte kosten
c op basis van een overeengekomen bedrag
11.3 Bij de totstandkoming van de opdracht zal worden overeengekomen naar welke maatstaven de advieskosten zullen worden berekend. Indien niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de advieskosten declarabel volgens a en b.
11.4 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht wijzigingen aanbrengt die leiden tot extra werkzaamheden, dan zijn de
kosten hieraan verbonden declarabel volgens a en b.

12. BETALINGEN
12.1 De advieskosten van BAB zijn verschuldigd naar de mate van het verrichten en de aard van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en/of het gereedkomen van de verschillende fasen van de opdracht.
12.2 De door BAB periodiek te declareren bedragen worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting en andere wettelijk verschuldigde belastingen of bedragen.
12.3 Op 1 januari worden de tarieven van BAB gecorrigeerd (indexatie). Deze correctie wordt ook in lopende opdrachten doorgevoerd.
12.4 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de verschuldigde bedragen binnen 20 dagen na datum factuur zijn voldaan en zijn bijgeschreven op de rekening van BAB.
12.5 Indien een betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is BAB bevoegd het werk te schorsen, verminderd de haar verder toekomende rechten.
12.6 Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan BAB over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt over het totaal te betalen factuurbedrag 1% per maand met een minimum van €20 per maand of een gedeelte daarvan.
12.7 Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, zal BAB met in acht name van art. 12.6 een herinnering sturen. Daarna is BAB bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan.
Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke en of andere kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.8 Betalingen dienen te geschieden in de aangegeven valuta.
12.9 Overschrijvingskosten, eventuele koersverschillen en bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13. TUSSENTIJDSE OF VOORTIJDIGE OPZEGGING VAN EEN OPDRACHT DOOR DE OPDRACHTGEVER
13.1 De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds opzeggen. Niettemin is de opdrachtgever gehouden BAB naar de stand van het werk alles te vergoeden en voor het resterende deel 50%.
13.2 Indien een te verrichten dienst wordt geannuleerd binnen 48 uur voor de uitvoering daarvan is BAB gerechtigd daarvoor de verloren tijd tegen het geldende uurtarief in rekening te brengen.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Voor zover BAB aansprakelijk mocht zijn voor het door haar geleverde werk jegens haar opdrachtgever, dient de opdrachtgever BAB daarvoor, binnen een redelijk korte termijn na het uitbrengen van de factuur, schriftelijk in gebreke te stellen.
14.2 BAB is niet aansprakelijk voor de gevolgen verbonden of samenhangend met terrorisme en asbest als genoemd in het clausule blad van gezamenlijke verzekeraars, als ook verontreinigingen van grond en water en de invloed van klimatologische omstandigheden.
14.3 De aansprakelijkheid van BAB is voor wat betreft bouwtechnokeuringen beperkt tot 1% van de netto prijs van het betreffende project met een maximum van €2500. Het eigen risico voor de opdrachtgever bedraagt telkenmale €500.
14.4 In afwijking van artikel 14.3, wordt bij elke andere opdracht de aansprakelijkheid beperkt tot de in de door BAB afgesloten verzekeringspolis genoemde verzekerde bedragen en uitsluitend van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (de verzekerde bedragen worden u op aanvraag bekend gemaakt)
14.5 De in artikel 14 opgenomen beperkingen voor aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet.
14.6 De aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover die betrekking heeft op niet-visuele waarnemingen, technische installaties, niet normaal, ook volgens de arbo wet en richtlijnen, direct bereikbare of zichtbare onderdelen en uitspraken of mededelingen van derden.
14.7 BAB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, vermogensschade, schade als gevolg van terrorisme, asbest, verontreiniging van grond en water, klimatologische schades en andere vergelijkbare schade.
14.8 BAB is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie of handelen van de opdrachtgever, van zijn of haar cliënt en van derden.
14.9 BAB is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt, aan eigendommen van de opdrachtgever of van derden, ontstaan tijdens of in verband met haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
14.10 De opdrachtgever zal BAB vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade aan BAB doen gelden.
14.11 De in documenten onder randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen tekst, als ware zij hier letterlijk opgenomen en beschreven.
14.12 BAB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail, sociale media en of andere communicatie mogelijkheden.

15. GEBREKEN, KLACHTTERMIJN
15.1 Klachten dienen naargelang hun aard binnen een redelijke termijn, schriftelijk te worden gemeld aan BAB.
15.2 Indien een klacht gegrond is zal BAB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt.
15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is BAB slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14.
15.4 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

16. EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN, AUTEURSRECHT EN OCTROOIEN.
16.1 BAB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en het octrooirecht.
16.2 De door BAB aan haar opdrachtgever verstrekte bescheiden, zaken en informatie blijven haar eigendom, totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
16.3 De opdrachtgever zal de door BAB verstrekte bescheiden, zaken en informatie niet zonder haar nadrukkelijke toestemming vermenigvuldigen, openbaar maken en of aan derden verstrekken.
16.4 Indien blijkt dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met art. 16.3 heeft gehandeld is BAB gerechtigd de opdrachtgever daarop aan te spreken en een aanvullende nota te sturen ter hoogte van 2 maal het eerste factuurbedrag.

17. GESCHILLEN
17.1 Eventuele geschillen zullen zoveel als mogelijk langs der minnelijke weg worden opgelost.
17.2 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is verkiest BAB mediation.
17.3 De rechter in het arrondissement van BAB is bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
17.4 BAB heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
17.5 Indien BAB geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld is BAB bevoegd de met het geschil samenhangende extra kosten onder aftrek van het daarvoor toegekende bedrag bij de opdrachtgever aanvullend te declareren.