Gedragsregels

Bouw Adviesbureau Buizer (BAB) is aangesloten bij Stichting Bouwkeurmeesters (BKM)
Stichting Bouwkeurmeesters is een samenwerkingsverband van hoog gekwalificeerde bouwkundige adviesbureaus.
De doelstelling van BKM is het uitwisselen van bouwkundige en installatietechnische kennis en ervaringen, kwaliteitsverhoging van de dienstverlening en naar elkaar kunnen doorverwijzen.

Eén van de kwaliteitsaspecten is het naleven van de gedragsregels welke u onderstaand aantreft.

 1. Ieder lid van BOUWKEURMEESTERS (BKM) verplicht zich om de vakkennis op peil te houden door het volgen van cursussen, vakliteratuur, kennisuitwisseling e.d.
 2. Een BKM lid is absoluut onafhankelijk.
 3. Een BKM lid heeft telkenmale slechts één opdrachtgever en is uitsluitend daaraan verantwoording verschuldigd.
 4. Een BKM lid zal nimmer, zonder toestemming, informatie over een object / uitgebrachte inspectie / rapport, in welke vorm dan ook aan derden verstrekken.
 5. Derden welke belangstelling hebben voor een al uitgebracht advies worden doorverwezen. Voor het met toestemming van de feitelijke opdrachtgever te verstrekken rapport aan derden kan een vergoeding overeengekomen worden.
 6. Een BKM lid geeft geen mening over de vraagprijs, locatie, vergelijkende gerealiseerde prijzen van het object.
 7. Een BKM lid beoordeelt alleen datgene wat in de opdrachtbevestiging is omschreven en of is overeengekomen.
 8. Van iedere opdracht wordt (tenzij anders overeengekomen) 1 rapport alleen aan de opdrachtgever verstrekt.
 9. Een BKM lid gaat zorgvuldig om met klachten, geschillen e.d. Indien zich een klacht voordoet zal het lid alles doen om schade te beperken, de klacht snel op te nemen en deze bekwaam af te handelen.
 10. Een BKM lid is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 11. Een BKM lid zal bij de keuring betrokken personen wijzen op persoonlijke gevaarlijke situaties maar is niet verantwoordelijk voor letsel / schade.
 12. Een BKM lid is sociaal vaardig en zal zorgvuldig, correct en naar behoren met personen en andermans eigendommen omgaan.
 13. Een BKM lid doet zijn werk naar beste weten en kunnen en zal vertrouwelijk met gegevens van opdrachtgever, eigenaar of vertegenwoordiger daarvan omgaan.
 14. Een BKM lid verplicht zich om vertrouwelijke informatie voor zich te houden totdat justitie, mediator of bindend adviseur eist die informatie prijs te geven.
 15. Een BKM lid geeft indien nodig duidelijk aan wat de grenzen van zijn of haar kunnen zijn.
 16. Een BKM lid zal als er sleutelvertrouwen is, deze sleutel nimmer aan derden geven en sluit na afloop van de inspectie zorgvuldig af.
 17. Een BKM lid verricht zijn werk met in acht name van de geldende arbo wet en arbo regelgeving en eventuele andere regels, voorschriften en wetten.
 18. Een BKM lid zorgt ervoor dat diegenen die aan zijn onderneming verbonden zijn, zich gedragen overeenkomstig deze gedragsregels.
 19. Een BKM lid hanteert gedeponeerde algemene voorwaarden, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een omzetbelastingnummer en voldoet aan door de overheden voorgeschreven voorwaarden.